Počuli ste už o rodičovskom dôchodku? Od januára oň bude možné požiadať.

Počuli ste už o rodičovskom dôchodku? Od januára oň bude možné požiadať.

27. decembra

Dôchodkový systém čakajú rôzne zmeny a o niektorých sme už avizovali. Najnovšie nás čaká zmena v podobe rodičovského bonusu, ktorý začína platiť od 1. januára 2023. Takzvaný rodičovský dôchodok by mal zmierňovať rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a dôchodcov s deťmi.

Kto môže rodičovský bonus získať?

Rodičovský bonus môže od Sociálnej poisťovne získať poberateľ, ktorý má nárok na starobný dôchodok alebo invalidný či výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienkou na jeho získanie je zamestnanie dieťaťa dôchodcu na Slovensku a jeho odvody poistného do dôchodkového poistenia v roku 2021. To isté platí aj pre žijúcich rodičov pracujúceho dôchodcu či dieťaťa zamestnaného na dohodu. Dôchodkové poistenie vzniká v prípade príjmu nad 200 eur mesačne, čím získa vymeriavací základ na odvedenie nároku na rodičovský dôchodok. Výnimkou je odvodová úľava vo výške 200 eur mesačne, ktoré nie je dôchodkovo poistené. O rodičovský dôchodok nie je potrebné Sociálnu poisťovňu požiadať, nakoľko nárok bude vznikať automaticky a to najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku o nároku na rodičovský dôchodok rozhoduje sociálna poisťovňa najneskôr do 30. septembra 2023.

Je povinnosťou dieťaťa, aby rodičom vyplácal rodičovský dôchodok?

Ak sa dieťa rozhodne dobrovoľne nevyplácať rodičom tento bonus alebo nechce aby bonus získal biologický rodič ale nevlastný, prípadne len jeden z rodičov, je potrebné, aby dieťa najneskôr do 28. februára 2023 zaslalo do Sociálnej poisťovne “Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok”, kde vyplní príslušné informácie o tom, či a komu chce bonus vyplácať. Tlačivo s vyhlásením je následne možne podať len raz ročne, vždy do konca augusta príslušného roka. Platnosť tohto vyhlásenia je 5 rokov. 

Ak teda dieťa nevyhlási, že nárok na rodičovský bonus nemá rodičovi vzniknúť, vznikne teda automaticky a Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplatí jednorazovo za rok 2023. Ďalšie roky už bude rodič získavať bonus v rovnakých termínoch a rovnakým spôsobom ako dôchodok.

Aká je výška rodičovského dôchodku?

Na výpočet výšky rodičovského dôchodku je potrebné brať do úvahy hrubé príjmy dieťaťa z obdobia spred dvoch rokov, teda pre rok 2023 sa berie výška hrubého príjmu z roku 2021. Ak bolo dieťa v tomto roku nezamestnané, nárok na rodičovský bonus nevznikne. Maximálna výška je 1,5% z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu na jedného rodiča, na oboch rodičov sú to 3%. Rodičovský bonus je tak hrubý ročný príjem dieťaťa násobený 1,5%, pričom maximálne však môže ísť o 1,2 násobok priemernej mzdy, čo predstavuje 1453 eur mesačne. Za jedno na Slovensku pracujúce dieťa tak môže rodič na dôchodku získať maximálne 262 eur ročne. Pokiaľ dieťa nepracuje počas celého roka, hrubý príjem sa zníži, no rodičovský bonus bude naďalej rovnomerne vyplácaný. V závislosti od počtu detí a výšky ich hrubého príjmu si tak dôchodcovia môžu výrazne prilepšiť.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie